WARUNKI KORZYSTANIA

Warunki korzystania ze Strony Internetowej Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania

Niniejszy dokument określa Warunki Korzystania ze Strony Internetowej www.tnwz.org.pl („Strona Internetowa”) zarówno w odniesieniu do gości, jak i zarejestrowanych użytkowników korzystających ze Strony Internetowej („Użytkownicy”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Korzystania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje Warunki Korzystania i zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Warunkami Korzystania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony Internetowej.
Informacje o nas
www.tnwz.org.pl to strona internetowa administrowana przez Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania (TNWZ).

Dostęp do Strony Internetowej
Dostęp do Strony Internetowej ma charakter tymczasowy, a TNWZ zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników (patrz poniżej). TNWZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa była niedostępna w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres. TNWZ może ograniczyć zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do niektórych części lub całości Strony Internetowej. Jeżeli Użytkownik wybierze samodzielnie lub otrzyma przydzielony przez TNWZ kod identyfikacyjny, hasło lub inne informacje udostępniane w ramach procedur bezpieczeństwa TNWZ , należy traktować te informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. TNWZ ma, w każdym momencie, prawo do dezaktywowania kodu identyfikacyjnego Użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy zostały one wybrane samodzielnie przez Użytkownika czy przydzielone mu przez TNWZ , jeżeli zdaniem TNWZ Użytkownik naruszył którykolwiek z postanowień Warunków Korzystania. Użytkownik zobowiązuje się zagwarantować, że wszystkie osoby, które mają dostęp do Strony Internetowej za pośrednictwem łącza internetowego Użytkownika, są świadome niniejszych Warunków korzystania i zobowiązują się ich przestrzegać.

Prawa własności intelektualnej
TNWZ jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na Stronie Internetowej i materiałów na niej opublikowanych. Materiały te są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wzorów użytkowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do wydrukowania jednej kopii i pobierania fragmentów każdej strony (stron) ze Strony Internetowej na własny użytek a także informowania innych osób o materiałach opublikowanych na Stronie Internetowej.
Zabrania się Użytkownikowi modyfikowania w jakikolwiek sposób kopii papierowej lub cyfrowej jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych i korzystania z jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio lub grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. TNWZ (oraz wszelkie podmioty współpracujące z TNWZ ) muszą być zawsze uznani jako autorzy materiałów na Stronie Internetowej. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania w całości lub w jakiejkolwiek części materiałów ze Strony Internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody lub licencji ze strony TNWZ . Jeżeli Użytkownik wydrukował, skopiował lub pobrał jakikolwiek materiał ze Strony Internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków Korzystania, jego prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast zawieszone, zaś TNWZ dodatkowo zdecyduje, czy Użytkownik zostanie zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia części lub wszystkich kopii materiałów wykonanych przez Użytkownika.

Opieranie się na zamieszczonych materiałach
Komentarze lub inne materiały zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. TNWZ nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za konsekwencje opierania się na takich komentarzach lub materiałach przez osoby odwiedzające Stronę Internetową lub osoby, które mogłyby zapoznać się z jej zawartością w inny sposób.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana
TNWZ dokłada starań, aby regularnie aktualizować Stronę Internetową i może zmienić jej zawartość w dowolnym momencie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, TNWZ może zawiesić dostęp do Strony Internetowej lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Jakikolwiek materiał na Stronie Internetowej może okazać się w danym momencie nieaktualny, zaś TNWZ nie ma obowiązku aktualizować takich materiałów.

Odpowiedzialność TNWZ
Materiały wyświetlane na Stronie Internetowej zamieszczane są bez jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnień co do ich dokładności lub kompletności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, TNWZ oraz powiązane z TNWZ osoby trzecie niniejszym oświadczają, iż nie udzielają jakichkolwiek gwarancji co do zawartości Strony Internetowej oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej, lub wszelkich innych powiązanych z nią stron internetowych oraz wszelkich materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej.

Informacje o użytkowniku i jego odwiedzinach na stronie
Użytkownik, korzystając ze Strony Internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie przez TNWZ informacji na temat Użytkownika i gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone przez Użytkownika są zgodne z prawem.

Wirusy, hacking i inne naruszenia
Zabrania się niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym lub technologicznie szkodliwym charakterze. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa TNWZ lub do serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze Stroną Internetową. Zabrania się atakowania Strony Internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” DoS lub DDoS.
W myśl obowiązujących przepisów, naruszając niniejsze postanowienie, Użytkownik może popełnić przestępstwo. TNWZ zgłosi takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będzie z nimi współpracować, ujawniając tożsamość atakującego. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania w którykolwiek ze sposobów opisanych w niniejszym punkcie, prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast zawieszone.
TNWZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez atak DDoS, działanie wirusów lub innych szkodliwych technologicznie materiałów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały Użytkownika na skutek korzystania przez niego ze Strony Internetowej lub pobierania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów opublikowanych na niej lub na innych stronach internetowych połączonych linkami ze Stroną Internetową.

Linki do strony internetowej
Użytkownicy mogą tworzyć linki do Strony Internetowej, o ile jest to dokonywane w sposób legalny i nie zaszkodzi dobremu imieniu tnwz, a Użytkownicy nie będą z tego tytułu czerpać korzyści. Przedmiotowe linki nie mogą w żaden sposób sugerować istnienia jakiegokolwiek związku z tnwz, potwierdzenia lub poparcia ze strony TNWZ , jeżeli takowe nie mają miejsca.
Zabrania się umieszczania linków do Strony Internetowej na stronach internetowych, które nie są własnością umieszczającego linki Użytkownika.
Zabrania się umieszczania Strony Internetowej w ramce na innej stronie internetowej, jak również linków do jakiejkolwiek części Strony Internetowej, innej niż jej strona główna. TNWZ zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się link do Strony Internetowej, musi być zgodna pod każdym względem z niniejszymi Warunkami korzystania.
Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać materiał ze Strony Internetowej w inny sposób niż opisany powyżej, należy skierować prośbę o umożliwienie takiego wykorzystania do osoby kontaktowej w TNWZ odpowiedzialnej za niniejszą Stronę Internetową.

Linki ze strony internetowej
W przypadku, gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te znajdują się na Stronie Internetowej wyłącznie w celach informacyjnych. TNWZ nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub zasobów oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, jak również za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron internetowych lub zasobów.

Sądy i prawo właściwe
Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z korzystania ze Strony Internetowej będzie właściwy dla siedziby TNWZ sąd w Warszawie, w Polsce. Jednakże TNWZ zastrzega sobie prawo do występowania z roszczeniami przeciwko Użytkownikowi z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Korzystania w kraju zamieszkania danego Użytkownika. Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu.

Zmiany
TNWZ może dokonać modyfikacji niniejszych Warunków Korzystania w dowolnym momencie poprzez zmianę Strony Internetowej. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać Stronę Internetową, zwracając uwagę na wszelkie dokonane zmiany, ponieważ są one wiążące dla Użytkowników. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania mogą być zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu Strony Internetowej.

Wątpliwości Użytkowników
Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości związane z materiałem pojawiającym się na Stronie Internetowej, prosimy o kontakt pod adresem email: tnwz@tnwz.pl.

Zarząd Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania