ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

BIZNES
Zarządzanie projektem jest procesem, w trakcie którego kierujący projektem realizuje planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu, dokonując jednocześnie alokacji przydzielonych środków, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami. Proces ten nakierowany jest na osiągnięcie założonych rezultatów w określonym terminie i przy zachowaniu zaplanowanego budżetu.
Wspieramy Państwa organizacje w doradztwie i szkoleniach w zakresie nowoczesnego zarządzania projektami.

opracowanie i wdrożenie cyfrowej strategii rozwoju organizacji

doradztwo i opracowywanie dokumentacji do programów B+R

projekty innowacyjne - od idei do dokumentacji grantowej

ewaluacja projektów

wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami

szkolenia w zakresie zarządzania projektami

opracowanie i wdrożenie cyfrowej strategii rozwoju organizacji

Doskonalenie przedsiębiorstw we współczesnych warunkach wymaga silnego wsparcia informatycznego. Coraz częściej sukces firmy związany jest ze zmianą modelu funkcjonowania. Jednym z kierunków rozwoju jest cyfryzacja organizacji. Właściwe przygotowanie i wdrożenie strategii cyfryzacji wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego przy wdrażaniu strategii cyfryzacji niejednokrotnie koniecznym jest wykorzystanie zewnętrznych ekspertów i wypracowanie optymalnego modelu zarządzania takim projektem.

Budujemy koncepcje cyfryzacji i strategie cyfrowego rozwoju. Dobieramy rozwiązania informatyczne, szkolimy pracowników i pomagamy we wdrożeniu przygotowanych projektów.

doradztwo i opracowywanie dokumentacji do programów B+R

Nowoczesne przedsiębiorstwa powinny sprawnie łączyć wyniki badań naukowych z wdrożeniami rozwiązań w praktyce. Ten obszar działalności w warunkach polskich jest stosunkowo słabo rozwinięty. Często powodem braku współpracy między instytucjami badawczymi a biznesem jest brak odpowiedniej wiedzy dotyczącej możliwości finansowania ze środków publicznych transferu technologii. Procesy przygotowania i kierowania projektami transferu technologii mogą być powierzane zewnętrznym specjalistom, dzięki czemu firma może skupić się na wykorzystywaniu uzyskanej w ten sposób wiedzy.

Bogate doświadczenie naszych ekspertów pozwala przygotować pełną dokumentację projektową dla wniosków badawczo – rozwojowych. Wskazujemy źródła finansowania, gromadzimy i przygotowujemy dokumentację, a także szkolimy pracowników.

projekty innowacyjne - od idei do dokumentacji grantowej

Prowadzenie projektów innowacyjnych poprzedzone jest opracowaniem założeń projektu oraz pozyskaniem źródeł finansowania. Jednym z dostępnych źródeł są fundusze europejskie. Każde aplikowanie o środki pomocowe wymaga opracowania i przygotowania stosownego wniosku. Poprawnie opracowany wniosek projektowy gwarantuje uzyskanie wsparcia finansowego. Dlatego też warto jest na etapie przygotowania projektu innowacyjnego korzystać z doświadczeń zewnętrznych konsultantów i wykorzystywać doświadczenie firm doradczych.

Pomagamy kreować innowacje, znajdujemy dla nich źródła finansowania, przygotowujemy i wdrażamy projekty.

ewaluacja projektów

Ewaluacja to proces zebrania informacji na temat jakości i adekwatności osiągniętych wyników pod kątem faktycznych potrzeb grupy docelowej. Celem ewaluacji jest podnoszenie jakości przyszłych inicjatyw poprzez identyfikację najsłabszych punktów i dokonywanie stosownych ulepszeń. Poprawnie przeprowadzona ewaluacja wskazuje słabe i mocne strony projektu, pomaga zrealizować działania projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami, umożliwia ocenę jakości rezultatów i lepsze rozpowszechnianie wyników, ponadto umożliwia poznanie opinii o zrealizowanych działaniach interesariuszy projektu.

Nasi eksperci zaprojektują proces ewaluacji, przeanalizują wyniki, przygotują rekomendacje i przeszkolą pracowników.

wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami

Sprawna realizacja działań projektowych wymaga wsparcia informatycznego. Wsparcie to realizowane jest już od etapu przygotowywania i składania wniosków projektowych, poprzez realizację zadań, aż do ewaluacji i zamknięcia projektu. Wsparcie informatyczne pozwala na przygotowanie w odpowiednim formacie wniosku, monitorowanie zadań, rozliczenie środków oraz upowszechnianie wyników.

Wieloletnie doświadczenie konsultantów pozwala na przygotowanie na potrzeby Państwa projektów odpowiedniego środowiska informatycznego, dobranie i konfigurację narzędzi informatycznych, a także przeszkolenie pracowników w zakresie ich obsługi.

szkolenia w zakresie zarządzania projektami

Prowadzenie projektów wiąże się nie tylko z właściwym zarządzaniem, ale również z kompetentnym personelem. Stąd szczególnie ważne jest przygotowanie zespołu projektowego do realizacji zadań. Szkolenia zespołów projektowych mają na celu nie tylko przygotowanie merytoryczne członków do realizacji zadań, ale również integrację zespołów oraz sprawną komunikację.
Prowadzimy dedykowane szkolenia z zakresu przygotowania i zarządzania projektami, budujemy zespoły projektowe, integrujemy i doskonalimy komunikację w zespołach.