BADANIA I EKSPERTYZY / STRATEGIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI / CYFROWA SZKOŁA

BIZNES
Opracowujemy narzędzia badawcze, nadzorujemy proces i przedstawiamy wyniki zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o zarządzaniu.
Gwałtowne i coraz szybsze zmiany, jakie zachodzą w technologii ( m.in. automatyzacja, AI, Internet of Things) wymagają nowego podejścia do budowania strategii biznesowej. Pomagamy w opracowaniu takich strategii cyfrowej transformacji.

analizy pod kątem cyfrowych strategii rozwoju przedsiębiorstw

cyfrowa szkoła / nowa szkoła

badania i analizy wykonalności projektów (m.in. prawne, finansowe, techniczne, strategiczne)

ewaluacja projektów

badanie zadowolenia klientów

badanie rynku i konkurencji

przeprowadzanie diagnozy organizacyjnej

compliance - badanie zgodności organizacji z prawem, normami i regulacjami wewnętrznymi

badanie spójności organizacji

wartościowanie stanowisk pracy

system oceny i motywacji pracowników

analizy pod kątem cyfrowych strategii rozwoju przedsiębiorstw

Właśnie teraz, na naszych oczach, odbywa się kolejna, nazywana czwartą, rewolucją technologiczną. Automatyzacja procesów produkcji, algorytmy, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy staje się nie tyle nowinką technologiczną, co koniecznością dla wielu przedsiębiorstw.
Zajmujemy się badaniami nad modelami biznesowymi w cyfrowej rzeczywistości i pomożemy Państwu zdiagnozować możliwości rozwoju w tym obszarze, a także pomożemy opracować strategię przejścia z „analogowej” fazy rozwoju do fazy „cyfrowej”.

cyfrowa szkoła / nowa szkoła

Naszym celem jest stworzenie nowej jakości w edukacji poprzez integrację cyfrowych technologii w procesie uczenia się.
Zapewniamy wsparcie i wiedzę ekspercką podczas transformacji cyfrowej we wszystkich kluczowych obszarach.
Rozwój organizacji
• opracowanie strategii wdrażania innowacyjnych cyfrowych rozwiązań do programu nauczania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb instytucji,
• gromadzenie i analiza zasobów wiedzy potrzebnych do wsparcia merytorycznego i praktycznego we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w edukacji,
• aktywizacja społeczności eksperckiej odpowiedzialnej za opracowanie wysokiej jakości standardów nowej edukacji z uwzględnieniem The Digital Competence Framewor for Citizens opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej,
• projektowanie nowych norm i standardów pracy z technologią w tym procedury BYOD, cyberbezpieczeństwa, świadomości i  odpowiedzialności cyfrowej,
• budowanie cyfrowej kultury organizacji w procesie transformacji.
Szkolenie trenerów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy
• wspieranie rozwoju cyfrowych kompetencji w zmieniającym się środowisku edukacyjnym,
• prowadzenia szkoleń, seminariów i konferencji przygotowujących do wprowadzenia edukacji cyfrowej dla wielu różnych  podmiotów zaangażowanych w proces edukacji,
• przygotowanie do wdrażania praktycznych koncepcji i narzędzi.
Wykorzystanie cyfrowych narzędzi hard and software
• grywalizacja,
• blended learning (edukacja hybrydowa),
• flipped learning (edukacja na opak;-),
• nośniki cyfrowe,
• e-learning,
• OERs (open educational resources)
• VR (virtual reality)
• AR (augmented reality)
Nadzór i ocena
• gromadzenie i analiza danych użytkowników w celu podnoszenia jakości świadczonych usług,
•  monitorowanie satysfakcji użytkowników cyfrowych usług edukacyjnych,
• ewaluacja

badania i analizy wykonalności projektów (m.in. prawne, finansowe, techniczne, strategiczne)

Kierujący organizacją, chcąc podjąć dobrą decyzję co do wprowadzenia do budżetu określonej inwestycji, powinien dysponować rzetelną wiedzą na temat konsekwencji prawnych, finansowych, technicznych, ale także opinii interesariuszy. Wnioski aplikacyjne o fundusze unijne wymagają także różnego rodzaju analiz, badań i ekspertyz.
Mamy wiedzę i doświadczonych ekspertów, którzy mogą przygotować dla Państwa dowolne badanie i analizę.
O zarządzaniu projektami przeczytacie Państwo więcej tutaj.

ewaluacja projektów

Ewaluacja to proces zbierania informacji o projekcie, przede wszystkim ukierunkowany na zdobycie wiedzy o osiągniętych celach i rezultatach. Służy nie tylko funkcjom kontrolnym, ale także zbieraniu danych wejściowych do procesu doskonalenia.
W oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices© pomożemy Państwu zbudować narzędzia ewaluacyjne dopasowane do projektu i pozwalające na analizę efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości projektów.
O zarządzaniu projektami przeczytacie Państwo więcej tutaj.

badanie zadowolenia klientów

Bez rzetelnej i systematycznej wiedzy na temat poziomu zadowolenia klientów trudno jest budować strategie marketingowe, rozwijać i doskonalić produkty i usługi.
Nasza autorska metodologia prowadzenia badań satysfakcji klientów, wykorzystująca sprawdzone rozwiązania w zakresie identyfikowania kryteriów zadowolenia (m.in. SERVQUAL, Customer Satisfaction Index) i uzyskane dzięki niej wyniki badań, pozwolą Państwu lepiej rozumieć dynamikę procesów, które wpływają na poziom sprzedaży i lojalności klientów.

badanie rynku i konkurencji

Jednym z kluczowych elementów w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest bardzo dobra znajomość uwarunkowań rynku, na którym się działa, i otoczenia konkurencyjnego.
Prowadzimy wszechstronne, przy użyciu narzędzi ilościowych i jakościowych, z wykorzystaniem analityki big data, badania marketingowe.

przeprowadzanie diagnozy organizacyjnej

Zdiagnozowanie organizacji jest podstawą podjęcia jakichkolwiek działań, które będą mieć wpływ na jej doskonalenie.
W oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices© badamy różne obszary organizacji, w tym m.in. kulturę organizacyjną, strukturę, procesy, dokumentację, ryzyka oraz potencjał innowacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów i działań, które można uznać za nieefektywne lub zorganizowane niezgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o zarządzaniu.

compliance - badanie zgodności organizacji z prawem, normami i regulacjami wewnętrznymi

W ciągłości działania organizacji, zwłaszcza kiedy przyjmuje się dłuższą, strategiczną perspektywę, liczy się nie tylko wynik finansowy czy poziom doskonałości procesów, ale także aspekty etyczne, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), czy ład korporacyjny.
Prowadzimy audyty i badania, w powiązaniu z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 19600 – Zarządzanie zgodnością (compliance) przygotowując raport i rekomendacje w zakresie uzyskania zgodności organizacji z zasadami compliance.

badanie spójności organizacji

Badanie spójności organizacji ma kluczowe znaczenie dla doskonalenia innowacyjności przedsiębiorstwa. Różny charakter funkcjonowania wydziałów oraz poszczególnych procesów wskazuje na konieczność ujednolicenia metod i sposobów postępowania, aby zapewnić między nimi współpracę oraz synergię, a co za tym idzie, innowacyjność całej organizacji. Dla spójności i innowacyjności organizacji kluczowe znaczenie mają: kwalifikacje współpracowników, luz organizacyjny, finansowanie, porządek prawny, style kierowania, rodzaj rynku, system bodźców, przepływ informacji i komunikacja, współpraca, struktura oraz kultura organizacyjna, opór wobec zmian i zaufanie. Dla każdego z tych czynników prowadzi się oddzielne badania, na podstawie których zmierzone są czynniki w powiązaniu z innowacyjnością. Pozwala to określić wpływ każdego z czynników, w tym kultury organizacyjnej, na innowacyjność. Pozwala to określić grupy i ich poziom innowacyjności – wysoki i niski. Dla każdej z grup prowadzi się analizę spójności i wpływ spójności na innowacyjność.
Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© przeprowadzimy badania i zmierzymy poziom innowacyjności w Państwa firmie oraz zaproponujemy działania poprawiające umiejętność generowania i wdrażania innowacji produktu, procesu produkcyjnego oraz innowacji organizacyjnych.

wartościowanie stanowisk pracy

Podstawą budowania właściwej struktury HR, a także wykorzystania potencjału ludzi, którzy są zatrudnieni w organizacji, jest wiedza na temat znaczenia poszczególnych stanowisk w procesach realizowanych w firmie.
Prowadzimy badania i analizujemy wyniki w oparciu o przyjęte kryteria wyceny pracy, efektywności procesów, wpływu na uzyskiwane wyniki przez całą firmę, zasadności zatrudnienia, poprawności przydziału zadań w procesie i wielu innych uzgodnionych aspektów.
Przedstawiony raport z badania obejmuje kompleksowe wartościowanie stanowisk pracy, rekomendacje co do struktury organizacyjnej i mapy procesów, a także rekomendacje dotyczące systemu wynagradzania i motywacyjnego.

system oceny i motywacji pracowników

Osiąganie celów biznesowych, zwłaszcza strategicznych, wymaga zaangażowanej, dobrze wyszkolonej, kompetentnej kadry. Chcąc utrzymać kluczowych pracowników w firmie i pozyskiwać nowych z rynku, trzeba mieć zbudowany system oceny i system motywacyjny, który będzie zachęcał pracowników do utożsamiania się z wartościami i celami organizacji.
Prowadzimy badania na Państwa zlecenie, analizując istniejące w organizacji zasady oceniania i motywowania, prowadzimy wywiady jakościowe z pracownikami i kadrą zarządzającą. Na tej podstawie, odwołując się do najnowszej literatury naukowej w zakresie zarządzania, opracowujemy nowoczesny, zbieżny z kulturą organizacyjną system oceniania i motywowania oraz przeprowadzamy jego ewaluację.