AUDYTY

BIZNES
Audyt to jedno z podstawowych narzędzi do oceny skuteczności funkcjonowania organizacji. Wykorzystanie audytu daje korzyści w postaci diagnozowania i bieżącej oceny sytuacji, usprawnienia komunikacji wewnętrznej, zwiększenia zaangażowania pracowników oraz doskonalenia obszarów zarządzania.
Posiadamy doświadczenie z przeprowadzenia audytów w ponad 1000 organizacji we wszystkich obszarach sektora publicznego i biznesowego.
Na Państwa zlecenie wykonamy każdy rodzaj audytu.

audyt projektów unijnych

audyt MSUES

audyt przygotowania organizacji do transformacji cyfrowej

audyt jakości

audyt dostawców - audyt drugiej strony

audyt bezpieczeństwa żywności - BRC i IFS

audyt prawny

audyt finansowy

audyt infrastruktury

audyt RODO

audyt bezpieczeństwa informacji

audyt środowiskowy

audyt BHP

audyt energetyczny

audyt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

audyt antykorupcyjny

audyt informatyczny

audyt ciągłości działania

audyt medyczny

audyt trzeciej strony – wsparcie jednostek certyfikujących

analiza luk (Gap Analysis)

audyt laboratorium

audyt śledczy

audyt procesów

audyt projektów unijnych

Projekty dofinansowane z funduszy unijnych lub innych publicznych źródeł finansowania  wymagają przeprowadzenia audytu zewnętrznego, polegającego na weryfikacji warunków umowy, m.in. zgodności z prawem, zasadami rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, realizacji celów, osiągania oczekiwanych rezultatów, dotrzymywania terminów. Audyt zewnętrzny musi być przeprowadzony przez firmę, która zatrudnia audytorów z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i  międzynarodowymi certyfikatami audytorskimi.
Nasi audytorzy posiadają udokumentowane, międzynarodowe kwalifikacje w zakresie audytu zewnętrznego. Doświadczenie zdobyte zarówno w sektorze publicznym, jak i biznesowym pozwala nam zapewnić Państwu wysoką jakość audytu oraz konkurencyjne warunki realizacji usługi.

audyt MSUES

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to unikatowe w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, opracowane we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU). Zawierają 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.
MSUES zostały wypracowane przez wszystkie strony uczestniczące w procesie szkolenia i doradztwa: oferentów tego typu usług, czyli przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników nauki, a także korzystających z tej oferty, m.in. instytucji publicznych i pracodawców zamawiających szkolenia czy też usługi doradcze.
Audyt certyfikujący prowadzony jest przez  audytorów SenseMaking Consulting Group, weryfikowanych i akredytowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Audyt odbywa się według zatwierdzonej przez WUP procedury. Wynik audytu potwierdza, że usługi świadczone przez instytucję są wysokiej jakości.   Znak jakości przyznawany jest na okres 3 lat i uprawnia do rejestracji firmy w bazie usług rozwojowych PARP. Zarejestrowanie firmy w bazie natomiast pozwala na świadczenie usług dofinansowywanych ze środków publicznych.
Pomożemy Państwu uzyskać dofinansowanie do 80% wartości usług doradczych i audytowych w zakresie wdrożenia i certyfikacji Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Opracowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania wsparcia usługi ze środków w dyspozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Baza Usług Rozwojowych).

audyt przygotowania organizacji do transformacji cyfrowej

Gwałtowne procesy zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, zmiana technologiczna nazywana „czwartą rewolucją przemysłową”, wymaga od organizacji biznesowych szybkiego reagowania i sprawdzania poziomu dostosowania do zmian, a także zdolności wykorzystania potencjału firmy w nowych warunkach.
Audyt przygotowania organizacji do transformacji cyfrowej odbywa się według autorskiej metodyki SenseMaking Practices© i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak automatyzacja procesów produkcji, wykorzystanie algorytmów, sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy (IoT), przygotowania mentalnego pracowników do zmiany środowiska pracy na bardziej maszynowe i wielu innych zagadnień związanych ze strategią modyfikacji lub zmiany modelu biznesowego w cyfrowej rzeczywistości . Diagnozujemy możliwości rozwoju firmy w tym obszarze, gromadzimy informacje niezbędne do opracowania strategii przejścia z „analogowej” fazy rozwoju do fazy „cyfrowej”.

audyt jakości

Audyt jakości opiera się na ocenie skuteczności procesów biznesowych organizacji z uwzględnieniem ryzyk i szans. Podczas prowadzenia audytu weryfikuje się spełnienie wymagań klientów, wymagania wewnętrzne i mechanizmy pomiaru oraz nadzoru nad procesami w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO 9001. Dodatkowo oceniane są zasady planowania procesów, mechanizmy walidacji procesów, nadzorowanie urządzeń do monitorowania i pomiarów oraz ich spójność pomiarowa, zasady postępowania z wynikiem/wyrobem niezgodnym, zasady identyfikacji i identyfikowalności, zabezpieczenie wyrobów, zasady zwalniania wyrobów/usług, wymagane kompetencje personelu, wyniki badania zadowolenia klientów, wyniki monitorowania i pomiarów, działania korygujące, a także podejmowane decyzje i działania dotyczące doskonalenia.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt jakości oceniający działalność biznesową. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© ocenimy funkcjonujące ryzyka w procesach, spełnienie wymagań klientów, zgodność wyrobów/usług z wymaganiami, nadzór nad procesami, funkcjonującą dokumentację i mechanizmy ich nadzoru. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące Państwa procesy.

audyt dostawców - audyt drugiej strony

Audyty dostawców (drugiej strony) jest podstawowym narzędziem do kwalifikacji zdolności dostawców do spełnienia wymagań organizacji. Jest również narzędziem do prowadzenia oceny dostawców podczas dostaw. W trakcie audytu potwierdza się spełnienie kryteriów wymagań stawianych dostawcom, weryfikuje funkcjonujące procedury i dokumentację oraz wymagane kwalifikacje personelu, ocenia mechanizmy postępowania z reklamacjami i wyrobem/usługami niezgodnymi oraz ocenia skuteczność komunikacji.
Na zlecenie przeprowadzimy audyt u Państwa dostawców weryfikujący ich stopień spełnienia wymagań. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© ocenimy nadzór nad realizacją umów/zamówień/zleceń, zidentyfikujemy i wskażemy obszary ryzyk współpracy z dostawcami, konieczne zasady nadzoru nad zamówieniami i procesami u dostawców. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące współpracę i nadzór nad Państwa dostawcami.

audyt bezpieczeństwa żywności - BRC i IFS

Audyt bezpieczeństwa żywności koncentruje się na ocenie spełnienia wymagań HACCP. Podczas audytu weryfikuje się ryzyka wystąpienia zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych procesów produkcyjnych, weryfikuje adekwatność i skuteczność nadzoru w krytycznych punktach kontrolnych CCP i zasady monitorowania w punktach kontrolnych CP. Ocenia się skuteczność stosowania dobrych praktyk higienicznych GHP i produkcyjnych GMP. Weryfikuje dokumentację i specyfikacje dla produktów, zasady postępowania z wyrobem niezgodnym, zasady nadzoru nad procesem zakupów, zasady pakowania, spełnienie wymagań środowiska produkcyjnego i realizacji dostaw oraz stopień spełnienia zawartych umów z klientami oraz kryteriów BRC/IFS.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt bezpieczeństwa żywności zgodnie z wybranymi kryteriami BRC  lub IFS. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© ocenimy stopień spełnienia kryteriów wymagań, przyjęte praktyki i ich skuteczność, występujące ryzyka, skuteczność monitorowania i nadzoru nad procesami produkcyjnymi. Na tej podstawie zaproponujemy rekomendacje doskonalące Państwa system bezpieczeństwa żywności.

audyt prawny

Audyt prawny koncentruje się na ocenie skuteczności stosowania przez organizację obowiązującego prawa, zawartych umów, wewnętrznych procedur, przyjętych standardów i kodeksów postępowania. Weryfikuje zagrożenia związane z niestabilnością uregulowań prawnych lub zmian w orzecznictwie oraz błędnego ukształtowania stosunków prawnych, w tym stopień spełnienia wymagań. Ocenia nieprzestrzeganie bądź niewłaściwe stosowanie obowiązującego prawa czy wpływ niekorzystnych rozstrzygnięć spraw spornych.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt prawny prowadzony przez ekspertów z zakresu prawa i radców prawnych. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices©, w powiązaniu z międzynarodową normą ISO 19600 – Zarządzanie zgodnością (compliance) ocenimy stopień przestrzegania wymagań prawa, przyjęte praktyki i ich skuteczność, występujące ryzyka, skuteczność monitorowania i nadzoru nad porządkiem prawnym. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące Państwa zgodność z wymaganiami.

audyt finansowy

Audyt finansowy oparty jest na krajowych i międzynarodowych standardach badań finansowych. Ocena poprzedzona jest zebraniem wiedzy o działalności i specyfice branży, aby właściwie zidentyfikować ryzyka oraz zaplanować procedury badania. Zakres audytu obejmuje audyt sprawozdań finansowych i badania statutowych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań w odniesieniu do wytycznych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt finansowy, który wykonają uprawnieni biegli rewidenci. Wyniki audytu zweryfikują stosowanie polityki rachunkowości, stopień spełnienia wymagań prawa, postanowień statutowych, zawartych umów wpływających na sprawozdania finansowe, zweryfikują prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rzetelnie i jasno przedstawią informacje istotne do oceny sytuacji finansowej badanej organizacji.

audyt infrastruktury

Audyt infrastruktury koncentruje się na weryfikacji zgodności z wymaganiami prawa budowlanego, dyrektywami maszynowymi, wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn i BHP oraz identyfikuje ryzyka związane z funkcjonującą infrastrukturą. Ocenia, czy infrastruktura jest adekwatna do prowadzonej działalności, sprawdza efektywność wykorzystania infrastruktury, ocenia spełnienie wymagań dotyczących prowadzonej dokumentacji, zgodność deklaracji podatków od nieruchomości, opłaty adiacenckie i odnosi się do efektywności kosztowej wykorzystania infrastruktury.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt infrastruktury, wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© ocenimy ryzyka, uwarunkowania infrastrukturalne wewnętrzne i zewnętrzne, spełnienie wymagań prawnych, dokumentację, częstotliwość i wyniki przeglądów, adekwatność procesów, efektywność kosztową, majątek trwały i jego zużycie fizyczne oraz jego przydatność. Na tej podstawie zaproponujemy działania umożliwiające dokonanie weryfikacji przyjętych planów rzeczowo-finansowych.

audyt RODO

Audyt w zakresie spełnienia wymagań RODO dotyczących ochrony danych osobowych ocenia cele i zakres przetwarzania danych osobowych, zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu przetwarzania, minimalizację i prawidłowość przetwarzania, ograniczenie przechowania, rozliczalność, integralność oraz poufność danych. W trakcie audytu weryfikuje się przyjęte polityki bezpieczeństwa, środki techniczne i organizacyjne, zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ocenę ryzyka, dokumentację, procedury i skuteczność przyjętych rozwiązań.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt zgodności z RODO, wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices©. Ocenimy funkcjonujące ryzyka, podatności, skuteczność funkcjonujących zabezpieczeń i ich adekwatność, poziom bezpieczeństwa i zgodność z wymaganiami prawa. Na tej podstawie zaproponujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne doskonalące Państwa poziom ochrony danych.

audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji koncentruje się na ocenie skuteczności wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, wynikających z analizy ryzyka dotyczącego przetwarzanych danych i aktywów organizacji. Podczas audytu weryfikuje się poziom świadomości pracowników, funkcjonujące polityki bezpieczeństwa, organizację bezpieczeństwa, organizację zasobów ludzkich, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zasady klasyfikacji i ochrony informacji, w tym dane osobowe, kontrole dostępu, zarządzanie systemami i sieciami, zarządzanie aplikacjami, rozwój systemów, zarządzanie incydentami i słabościami, ciągłość działania i spełnienie funkcjonujących wymagań oraz zobowiązań i określa obszary do doskonalenia. Metodyka opiera się na wytycznych międzynarodowej normy ISO 27007.
Przeprowadzając w Państwa organizacji audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji odnosimy się do ryzyk i szans w procesach. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© i wymagania międzynarodowej normy ISO 27001 – bezpieczeństwo informacji, ocenimy zidentyfikowane ryzyka, podatności, skuteczność funkcjonujących zabezpieczeń i ich adekwatność, poziom bezpieczeństwa i zgodność z wymaganiami. Na tej podstawie zaproponujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne doskonalące Państwa poziom zabezpieczeń.

audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy opiera się na ocenie spełnienia wymagań prawnych dotyczących aspektów środowiskowych w organizacji. Podczas audytu weryfikowana jest skuteczność identyfikacji i zarządzania aspektami i wpływami środowiskowymi, z uwzględnieniem ryzyk negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Oceniana jest także skuteczność działań dotyczących celów, zadań i programów środowiskowych dla aspektów znaczących, postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz określa się obszary doskonalenia.

Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt środowiskowy badający zgodność z wymaganiami. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© i wymagania międzynarodowej normy ISO 14001 – Zarządzania środowiskowe, ocenimy ryzyka, aspekty i wpływy środowiskowe, skuteczność zarządzania znaczącymi aspektami środowiskowymi, sytuacje awaryjne i świadomość pracowników. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące Państwa system środowiskowy.

audyt BHP

Audyt BHP ocenia spełnienie wymagań prawa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób, które pozostają pod nadzorem organizacji. Weryfikuje narażenia pracowników, monitorowanie środowiskowych warunków pracy, wyniki oceny ryzyka na stanowiskach pracy, prace szczególnie niebezpieczne, adekwatność środków ochrony, skuteczność komunikacji i konsultacji z pracownikami oraz skuteczność mechanizmów poprawy wyników z zakresu BHP.

Przeprowadzimy w Państwa organizacji skuteczny audyt BHP. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© i wymagania międzynarodowej normy ISO 45001 – Bezpieczeństwo i higiena pracy, ocenimy skuteczność oceny ryzyka na stanowiskach pracy i stosowane środki ochrony, zgodność z wymaganiami prawa, warunki środowiskowe i zasady ich pomiarów, zdarzenia wypadkowe oraz stosowaną dokumentację. Podczas audytu ocenimy także spełnienie wymagań dyrektywy maszynowej, dokumentację maszyn i stosowane zasady oceny bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące Państwa system BHP.

audyt energetyczny

Audyt energetyczny polega na ocenie i analizie wydajności oraz efektywności energetycznej urządzeń i instalacji, weryfikuje zasady pomiarów i metody sprawozdawczości. Dodatkowo ocenia podejście do projektowania i zakupu urządzeń oraz systemów, wskazując na czynniki mające wpływ na wydajność energetyczną.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji skuteczny audyt energetyczny. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© i wymagania międzynarodowej normy ISO 50001 – Zarządzanie energią, ocenimy ryzyka, przeanalizujemy i ocenimy wydajność oraz efektywność energetyczną infrastruktury, skuteczność planowania i zarządzania zakupami urządzeń, metody pomiaru i raportowania. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące Państwa system efektywności energetycznej.

audyt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Audyt społecznej odpowiedzialności biznesu weryfikuje spełnienie zobowiązań i odpowiedzialności organizacji za wpływ jej decyzji i działań na pracowników oraz środowisko naturalne. Weryfikuje zgodność z prawem w obszarze spraw pracowniczych, w odniesieniu do dostawców, zawartych umów, BHP, środowiska naturalnego, działalności organizacji pod kątem przejrzystości i stosowania zasad etycznych. Ocenia także działania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy.
Przeprowadzimy audyt społecznej odpowiedzialności weryfikując skuteczność realizacji zobowiązań Państwa organizacji. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices©, wymagania międzynarodowej normy ISO 26000 – Odpowiedzialność społeczna, a także standardu SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit, ocenimy Państwa działalność, ryzyka, wymagania interesariuszy i skuteczność realizacji zobowiązań. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące Państwa zobowiązania społeczne.

audyt antykorupcyjny

Audyt antykorupcyjny jest metodą wykrywania zagrożeń związanych z konfliktem interesów, zmowami cenowymi, łapówkarstwem, fałszowaniem dokumentów, nieujawnianiem informacji, niewłaściwym wykorzystaniem środków i nadużyciami finansowymi, nadużyciem stanowisk, praniem pieniędzy, wykorzystywaniem informacji poufnych oraz zachowaniami nieetycznymi.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt antykorupcyjny w oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices© i wymagania międzynarodowej normy ISO 37001 – Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym. Przeanalizujemy procesy, ryzyka i powiązania, zweryfikujemy informacje oraz ocenimy dokumentację i zbierzemy dowody. Na tej podstawie zaproponujemy konkretne działania prewencyjne, zmniejszające ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych.

audyt informatyczny

Audyt informatyczny ocenia zastosowane rozwiązania IT, ich zgodność z obowiązującymi obecnie standardami, bierze pod uwagę wrażliwości systemów na zagrożenia, identyfikuje ryzyka związane z obszarem IT i wskazuje obszary doskonalenia.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt informatyczny, wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© i wymagania międzynarodowej normy ISO 20000 –  Zarządzanie usługami IT, ocenimy ryzyka, podatności i funkcjonowanie państwa infrastruktury teleinformatycznej oraz poziomy usług. Zweryfikujemy funkcjonujące polityki i skuteczność przyjętych rozwiązań technicznych oraz technologicznych, w tym zabezpieczenia organizacyjne. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące Państwa rozwiązania w zakresie IT.

audyt ciągłości działania

Audyt ciągłości działania ocenia ryzyka w procesach i skuteczność przyjętych rozwiązań chroniących działalność biznesową przed incydentami zakłócającymi jej funkcjonowanie.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt ciągłości działania, weryfikujący przyjęte rozwiązania na bazie wyników oceny wpływu zakłóceń na działalność biznesową, oferowane produkty, realizowane usługi i funkcjonujące procesy. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© i wymagania międzynarodowej normy ISO 22301 – Zarządzanie ciągłością działania, ocenimy ryzyka, procesy, adekwatność i skuteczność planów ciągłości działania, świadomość pracowników, zgodność z wymaganiami i zawartymi umowami, poziomy bezpieczeństwa. Na tej podstawie zaproponujemy działania doskonalące związane z planowaniem i odtwarzaniem krytycznych obszarów Państwa działalności.

audyt medyczny

Audyt medyczny weryfikuje jakość świadczonych usług medycznych i koncentruje się na aspektach bezpieczeństwa pacjenta oraz skuteczności realizacji procedur medycznych, wymagań prawnych, wymagań płatnika, wykorzystania zasobów, dokumentacji medycznej, ochrony danych i skuteczności realizowanych procesów.
Przeprowadzimy w Państwa placówce audyt medyczny oceniający jakość realizacji oferowanych usług medycznych. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© i standardy akredytacyjne dla szpitali i POZ (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), ocenimy skuteczność działań, ryzyka dotyczące wystąpienia zdarzeń niepożądanych, prawidłowości realizacji procedur medycznych, relacji z płatnikiem, zgodności z prawem oraz zawartymi kontraktami. Na tej podstawie zaproponujemy skuteczne rozwiązania doskonalące Państwa działalność i usługi.

audyt laboratorium

Audyt laboratorium koncentruje się na ocenie systemu zarządzania jakością w laboratorium. Audytem objęte są procesy, wyposażenie laboratorium i sposoby eksploatacji oraz konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej, zasady zapewnienia spójności pomiarowej, spełnienie wymagań prawnych oraz innych wymagań dla metod badawczych/metod wzorcowania. Oceniany jest rozruch procesu badania/wzorcowania, czyli identyfikacja składowych niepewności pomiaru, szacowanie niepewności pomiarów, pobieranie prób, wykonywanie badań i walidacja metod analitycznych, dokumentacja w kontroli jakości, postępowanie z wynikiem OOS, wyniki poza specyfikacją OOS, poza trendem OOT, poza nieoczekiwanymi OOE, badania stabilności, postępowanie z wyrobem niezgodnym, itp.
Przeprowadzimy w Państwa laboratorium audyt koncentrując się na jakości i skuteczności działań. Wykorzystując autorską metodykę SenseMaking Consulting Group zweryfikujemy ryzyka, procesy, spełnienie wymagań, narzędzia, infrastrukturę, metody i dokumentację. Na tej podstawie zaproponujemy skuteczne rozwiązania doskonalące Państwa działalność.

analiza luk (Gap Analysis)

Analiza luk (Gap Analysis) jest narzędziem oceny zasobów biznesowych umożliwiających porównanie ich aktualnego wykorzystania z możliwymi potencjałami na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kluczowym jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o stan aktualny i kierunki rozwoju organizacji. Celem analizy luk jest zidentyfikowanie różnic pomiędzy optymalną alokacją procesów, zasobów i działań, a obecnym poziomem ich alokacji. Analiza luk pozwala na szerszą analizę obszarów, które mogą być doskonalone. Proces analizy luk obejmuje określenie i udokumentowanie różnic pomiędzy wymaganiami biznesowymi, a obecnymi możliwościami i potencjałem organizacji.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji analizę luk koncentrując się na możliwościach, szansach i potencjale organizacyjnym. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© wskażemy luki i obszary doskonalenia w istniejącym systemie zarządzania, w zakresie wymagań prawnych, norm, standardów, wytycznych biznesowych i strategii, oferowanych produktów, realizowanych usług oraz funkcjonujących procesów.

audyt trzeciej strony – wsparcie jednostek certyfikujących

Na zlecenie jednostek certyfikujących prowadzimy audyty trzeciej strony.
Dysponujemy potencjałem i doświadczoną kadrą wykwalifikowanych audytorów spełniającą wymagania kompetencyjne w obszarach technicznych i produktowych w zakresie norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, ISO 22000/IFS/BRC/HACCP, SA8000, SMETA, CSR, ETI Base Code, MSUES. Nasi audytorzy mają doświadczenie i pracują pod akredytacjami PCA z Polski, UKAS z Wielkiej Brytanii, RvA z Holandii, COFRAC z Francji, DAkkS z Niemiec a także ANAB ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

audyt śledczy

Audyt śledczy jest jedną z metod wykrywania nieprawidłowych zachowań, nieuczciwości i nadużyć. Przeprowadza się go w przypadku podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników, menedżerów czy kontrahentów firmy. Pozwala na zbadanie powiązań i działalności pracowników oraz kontrahentów, wycieku informacji oraz technologii, naruszeń tajemnicy handlowej czy działań powodujących straty.
Możemy przeprowadzić audyt śledczy i wewnętrzne dochodzenie w Państwa organizacji. Zbierzemy dowody, ocenimy straty, zweryfikujemy informacje i dowody pod kątem ustalenia stanu faktycznego oraz poniesionych kosztów i zaproponujemy skuteczne rozwiązania chroniące przed incydentami w przyszłości.

audyt procesów

Celem audytu procesów jest ocena zdolności jakościowej procesów wewnętrznych organizacji. Wynikiem audytu jest ocena skuteczności, zgodności i stabilności procesów oraz odporności na czynniki zakłócające, jak wystąpienie niezgodności, wyniku niezgodnego, wyrobu niezgodnego, czy usługi niezgodnej.
Przeprowadzimy w Państwa organizacji audyt procesów koncentrując się na ich skuteczności i efektywności. Wykorzystując naszą autorską metodykę SenseMaking Practices© oraz modele referencyjne, zweryfikujemy ryzyka w procesach, zasady planowania, zgodność procesów z kryteriami wymagań oraz sposób ich spełnienia, kryteria nadzoru nad procesami i powiązania między nimi, odchylenia i wykorzystanie zasobów. Na tej podstawie zaproponujemy skuteczne rozwiązania doskonalące Państwa procesy. O zarządzaniu procesami przeczytacie Państwo więcej tutaj.